Chỉ số TDS đầu ra bao nhiêu là đạt chuẩn và đảm bảo an toàn để uống?

TDS (Total Dissolved Solids) là chỉ số thể hiện tổng chất rắn hòa tan tồn tại trong một thể tích nước nhất định, có đơn vị đo là ppm. Thông thường chỉ số TDS dưới 50ppm thuộc ngưỡng an toàn, có thể uống nước trực tiếp mà không cần đun sôi.
Ngoài ra, nước lọc đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn nước sạch có thể uống trực tiếp mà không cần phải đun sôi phải đảm bảo đạt 21 chỉ tiêu hóa lý và 5 chỉ tiêu vi sinh theo chuẩn QCVN 06-1:2010/BYT của Bộ Y Tế.